Thứ Ba, 27/07/2021 17:20

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Cập nhật ngày 17/07/2013


Chức năng nhiệm vụ:

Hội đồng Khoa học và Đào tạo là tổ chức tư vấn khoa học và đào tạo cao nhất trong Viện, có vai trò quan trọng trong hoạch định chiến lược phát triển của Viện. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện do Chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có chức năng:


- Tư vấn trong việc tham gia hoạch định chính sách phát triển KH&CN lĩnh vực Điện tử, Tin học, Tự động hóa

- Đóng góp ý kiến về xây dựng chiến lược phát triển, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn thuộc các lĩnh vực NCKH&PTCN của Viện

- Tư vấn về những chính sách, chế độ trong quản lý khoa học và đào tạo; về tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu; về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học của Viện;

- Đóng góp ý kiến về việc đánh giá hoặc tổ chức đánh giá các công trình khoa học và đào tạo theo yêu cầu.

 Nguồn: VIELINA

Lượt xem :11521

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm