Chủ Nhật, 16/06/2019 13:28

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa năm 2018; Căn cứ Công văn số 7148/BCT-TCCB ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 cụ thể như sau:...

Ngày 28/09/2018 | Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng

Trung tâm Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa Miền Trung (VielinaCR) là đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa tuyển dụng

Ngày 18/02/2016 | Xem tiếp

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2012

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa có nhu cầu tuyển dụng viên chức dưới hình thức xét tuyển theo các vị trí với yêu cầu như sau:

Ngày 11/07/2012 | Xem tiếp

Thông báo Tuyển dụng

BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, TỰ ĐỘNG HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:   104   /TB-TCHC V/v tuyển dụng cán bộ năm 2011                Hà Nội, ngày 14   tháng 7   năm 2011 ...

Ngày 28/07/2011 | Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động Xem thêm