Thứ Ba, 04/08/2020 03:02

Công bố các thông tin của NCS sắp bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện.

Cập nhật ngày 19/03/2014

Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu xây dựng mã sửa sai có ma trận kiểm tra mật độ thấp trong truyền dẫn số”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Cao Văn Liết
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/7/1964.
4. Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu xây dựng mã sửa sai có ma trận kiểm tra mật độ thấp trong truyền dẫn số”.
6. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
7. Mã số chuyên ngành: 62 52 02 03
8. Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học
- PGS.TSKH. Nguyễn Hồng Vũ

- TS. Nguyễn Thế Truyện
9. Luận án tiến sĩ: tải file tại đây.
10. Tóm tắt luận án: tải file tại đây.
11. Những đóng góp mới của Luận án( Tiếng Anh+Tiếng việt): tải file tại đây.


                                                    
                                                                                                                 Phòng Hành chính Tổng hợp

                                                                                                                        Hoàng Minh Nguyệt

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 6514

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm