Thứ Bảy, 15/05/2021 15:28

Sản phẩm - Chuyển giao công nghệ
Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án "Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Xí nghiệp Supe 1"

Ngày 4.8.2020, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã phối hợp với nhà thầu Viện nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hóa tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng Dự án “Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục – tại dây chuyền Supe 1”.

Đào tạo
Công bố các thông tin của NCS sắp bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Âu Duy Tuấn 2. Giới tính: Nam  3. Ngày sinh: 27/8/1968 4. Tên đề tài luận án:  “ Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống Lidar quan trắc sol khí ” 5. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử 6. Mã số chuyên ngành: 952 02 03 7. Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học     - TS. Nguyễn Xuân Anh ...

Hình ảnh hoạt động Xem thêm 
mangadex